Kvalitetsledning – analys och strategi

Delar personalen på skolan samma mål och visioner? Till vilken grad är personalen delaktig i skolans utvecklingsarbete? Till hur stor del är organisations och verksamhetsförändringar i skolan baserade på faktabaserade beslut? Sker samarbetet i skolan både horisontellt och vertikalt? Är alla delaktiga?

Svaret på ovanstående frågor är en del av det som utgör grunden för att bedöma var en skola står i sitt kvalitetsarbete och vad som kan utvecklas vidare. En temperaturmätning som ger skolledningen svar, svart på vitt inom ett område där åsikterna ofta går isär. Som skolledare behöver man både verktyg och mätinstrument för att kunna driva kvalitetsutvecklingen och samtidigt veta hur långt det är kvar för att nå de uppsatta målen.

Fokus på kvalitetsledning i skolan

Det är inte bara i media som frågor kring den svenska skolans kvalitet och kvalitetsledning diskuteras och analyseras. Kvalitetsbegreppet har blivit något som används flitigt både i den allmänna debatten och i de offentliga dokumenten om utbildning. Anledningarna till intresset för begreppet kvalitet kan antas vara flera.

För det första har den offentliga sektorn under senare år decentraliserats. Detta faktum har det ökat det centrala behovet att kontrollera verksamhetens måluppfyllelse, med syfte att garantera likvärdighet och kvalitet.

För det andra har många kommuner i Sverige en dålig ekonomi med stora krav på besparingar. Politikerna i dessa kommuner sliter troligtvis mellan ekonomiska krav och krav på en god skola som förbereder unga människor för framtiden på bästa sätt. Detta kan skapa ett behov av att visa att det faktiskt går att ha en skola med hög kvalitet och effektiv kvalitetsledning trots minskade ekonomiska resurser och i och med detta ett ökar intresset för kvalitetsmätningar och kvalitetsledning.

För det tredje innebär elevers och föräldrars ökade frihet att välja skola, ett ökat föräldraintresse av att mäta, värdera och jämföra olika skolors kvalitet. Hög kvalitet ses mer och mer som ett konkurrensmedel för att locka till sig elever och kravet på hög kvalitet ställs som vi har sett från många olika håll i samhället.

SQCI – Ett verktyg för skolledning och huvudman

Som ett första steg görs en nollmätning som tydligt visar på vilka områden som skolledning och huvudman bör arbeta med för att åstadkomma förbättringar och därmed kultivera jordmånen för kvalitetsledning på skolan.

SQCI är ett undersökningsverktyg som bygger på The University of Minnesota School Culture Survey men som är anpassat till det svenska utbildningssystemets struktur och språkbruk. På ett enkelt sätt kan skolan använda verktyget för att mäta och följa upp de insatser som görs för att på ett positivt sätt kunna påverka den rådande kvalitetskulturen som finns på skolan.

Undersökningsprocess och slutresultat

SQCI som instrument består av 70 frågor som efter analys mäter 10 olika variabler avseende kvalitetskulturen på skolan. Målpopulationen är den egna personalen. En skriftlig enkät distribueras & samlas in för att sedan analyseras. Undersökningen sammanfattas med bl.a spindelnätsdiagram vilka presenteras i varje moment.

Vill du ha mer information om forskningsbakgrunden, hur en SQCI går till samt vad den kostar? Fyll i vårt kontaktformulär och koden:SQCI001 i fältet ”Ämne” så mailar vi helt gratis över en PDF inom 48 timmar.

kvalitetsledning i fokus