Info om gymnasiefokus 2019

Varmt välkommen till Gymnasiefokus 2019, en mötesplats för beslutsfattare i gymnasieskolan med fokus på organisationsutveckling, ledarskap och skolmarknadsföring.

Aristoteles lär ha sagt: ”Lev väl så mår du väl”, och samma sak kan sägas gälla för en skolas organisatoriska välmående. Den stora frågan är dock vad en skola kan göra för att på ett bättre sätt ”leva väl”?

Vi på Bizcare har sedan 2006 hjälpt flertalet grund- och gymnasieskolor till ett större organisatoriskt välmående och har under dessa år samlat på oss massor av erfarenheter från ett stort antal skolor i landet kring vad som faktiskt gör en skola till en attraktiv arbetsplats, sett både ur personalens och barnen/ungdomarnas perspektiv. Det är den erfarenheten vi gärna vill dela med oss av till dig under Gymnasiefokus 2019.

Konferensens programpunkter:

08:30 Registrering

Pass 1; 09:00 – 10:30. Kvalitetsledning – Analys & Strategi
Delar personalen på skolan samma mål och visioner? Till vilken grad är personalen delaktig i skolans utvecklingsarbete? Till hur stor del är organisations och verksamhetsförändringar i skolan baserade på faktabaserade beslut? Sker samarbetet i skolan både horisontellt och vertikalt? Är alla delaktiga?

Svaret på ovanstående frågor är en del av det som utgör grunden för att bedöma var en skola står i sitt kvalitetsarbete och vad som kan utvecklas vidare. En temperaturmätning som ger skolledningen svar, svart på vitt inom ett område där åsikterna ofta går isär. Som skolledare behöver man både verktyg och mätinstrument för att kunna driva kvalitetsutvecklingen och samtidigt veta hur långt det är kvar för att nå de uppsatta målen. I den här föreläsningen får du som beslutsfattare i skolan konkreta och praktiska tips på hur du kan mäta, styra och utvärdera skolans kvalitetsledning.

10:30 – 10:45 Paus

Pass 2; 10:45 – 12:15. Psykisk hälsa – Vägar mot ett förbättrat internt välmående
Hur välmående är personalen? Hur starkt psykologiskt ”immunförsvar” finns i arbetslagen och i organisationen som helhet? Vilka delar i den psykologiska motståndskraften behöver utvecklas och stärkas?

Tidigare har vi haft lite förståelse för hur man som beslutsfattare kan bidra till att öka den psykologiska motståndskraften i arbetslag och team, men med den senaste tidens vetenskapliga framsteg och forskning inom neurovetenskap och psykologi har detta nu drastiskt förändrats. Forskning visar att du med hjälp evidensbaserade interventioner utvecklade för en icke klinisk population relativt snabbt kan utveckla organisationens unika recept av åtgärder som bygger individernas mentala styrka och deras förmåga att hantera stress och motgångar. Under denna programpunkt ger vi förslag på hur psykologisk motståndskraft i organisationen kan mätas och utvecklas för ett större psykologiskt välmående hos personalen.

12:15 – 13:30 Lunch

Pass 3; 13:30 – 15:00. Skolmarknadsföring –Strategier för effektivare elevkommunikation
Hur resonerar ungdomar kring valet av gymnasieskola? Vilken typ av information söker de efter, och vilken typ av information ökar deras intresse? Hur bör innehållet i kommunikationen se ut för att engagera? Vilka kanaler är effektivast för att skapa en effektiv kommunikation med ungdomarna?

Det demokratiska läget, framför allt vad gäller gymnasieskolan, har på några år förändrats från ett underskott av antalet ungdomar i åk9 i förhållande till antalet skolor, till en mer balanserad situation. För många skolor har detta inneburit ett större antal förstahandssökande och till mer välfyllda klassrum, vilket i sig är något bra för skolans verksamhet, men är det ”rätt” elever som söker sett till skolans önskade profil? I den här föreläsningen får du som beslutsfattare verktyg för att ställa er önskade profil i relation till den image ni byggt upp i ungdomarnas medvetande och genom detta bättre kunna styra elevkommunikationen så att ”rätt” elever söker sig till er skola med målet att harmonisera önskad profil med den image skolan har.

15:00 – 15:15 Paus

15:15 – 16:00, Avslutande diskussion och frågestund

Datum & Plats för konferensen

Onsdag 24/4 – Missionskyrkans konferens, Linköping
Torsdag 25/4  – Convendum, Göteborg

Pris & Anmälan

Konferensen kostar 250 kr (exkl. moms) per pass, oavsett vilket pass du väljer. Vill du gå alla 3 pass kostar hela dagen 700 kr (exkl. moms). Du anmäler dig genom att maila oss på info@bizcare.se eller genom att ringa oss på 08 – 791 90 10. Ange Namn, organisation, vilken ort/datum du vill gå, vilket eller vilka pass du är intresserad av, fakturaadress (ev. referensnummer), mail och mobiltelefon.

Om du har några frågor är Du självklart varmt välkommen att kontakta oss! Tomas når du enklast via mobil 070-5333119 eller via mail tomas.lonn@bizcare.se.

Varmt välkommen till en lärorik föreläsningsdag!

Mentalt stark™- Licensiering för dig som arbetar med ungdomar

Ungdomar upplever precis som vuxna både motgångar, misslyckanden, sorger och bedrövelser i sin vardag. Det som skiljer vuxnas upplevelse av detta är ofta att man genom sin vandring i livet lärt sig hur man bäst ska hantera de negativa känslor som motgångarna för med sig, något som ungdomar inte har fördelen av. Att känna sig vilsen då det gäller att hantera sig själv på bästa sätt när svåra känslor dyker upp, är en upplevelse många ungdomar delar.

En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida.

Läraren i rollen som mental tränare

Vår licensieringskurs för dig som arbetar med ungdomar syftar till att skapa goda förutsättningar att arbeta med mental friskvård och därmed förebygga psykisk ohälsa. Mentalt stark är ett koncept som hjälper individer att bygga upp sin psykologiska motståndskraft. Vi vill gärna se på den här licensieringsskursen som något som gör det möjligt för ungdomarna att med din hjälp nå sin fulla potential och utvecklas till den bästa versionen av sig själva.

De som använder sig av Mentalt stark berättar för oss att de kan se en tydlig positiv förändring av ungdomar mående och att den mentala styrka som utvecklas på ganska kort tid är förbluffande.

Vår licensieringsskurs och de lektioner som återfinns i detta program bygger helt på evidensbaserad metodik hämtad från positiv psykologi och kognitiv beteendeterapi och då metodiken anpassats till mental friskvård, kan alla som jobbar med ungdomar oavsett yrkesroll och utbildningsbakgrund använda kursens metoder och verktyg utan risk för ”att göra fel”.

Kursen lämpar sig för:

Personer som arbetar med ungdomar i någon form så som lärare, mentorer, fritidsledare, idrottsledare, skolkuratorer m.fl.

Innehåll

Programmet ger dig verktyg att utveckla ungdomarnas:

 • Insikt och förståelse för hur besvärliga känslor kan användas som bränsle till att nå framåt i livet.
 • Förmåga att upptäcka och omstrukturera negativa automatiska tankar samt att hantera tankefällor på ett funktionellt sett.
 • Personliga visioner, målbilder och motivation.
 • Sociala interaktioner.

Metodik

Metodiken som du under kursen får lära dig är uppbyggd på 6 st hela lektionsavsnitt samt 10 st fristående övningar där du leder ungdomarna genom diskussioner och praktiska moment vilka alla syftar till att hjälpa ungdomarna att bli mentalt starka.

Som deltagare på vår handledningskurs får du dels en möjlighet att ta dela av aktuell forskning inom området psykologisk motståndskraft, men även att öva dig i rollen som mental tränare utifrån de verktyg du får lära dig att använda.

Licensiering

Efter avslutad kurs, under förutsättning att du klarat såväl de avslutande teoretiska som praktiska proven, så erhåller du en licensiering från Resistant Minds att använda vår metodik, vilket innebär att du får tillgång vårt lektionsmaterial, uppdatering av detta material samt full support från någon av våra psykologer. Du kommer dessutom att bli inbjuden till ett nätverk bestående av andra licensierade lärare och mentorer där du kan utbyta erfarenheter med andra i din roll.

Kurslängd: 2 dagar, 09-16 bägge dagarna.

Pris: per person 8000 kr (exkl moms). I priset ingår för och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur. Vid licensiering erhåller deltagaren även aktuellt lektionsmaterial, övningsuppgifter, kurslitteratur, powerpoint fil med tillhörande presentationer.

Datum, tid och plats:

7/5-8/5, kl 09:00-16:00 båda dagarna – Viewpoint Avenue, Göteborg

För anmälan eller mer information, maila info@bizcare.se så återkommer vi inom kort.

Mentalt stark™ – En workshop om ungdomar & psykisk hälsa

Studier visar att ungdomar som har en god psykologisk motståndskraft är bättre rustade att klara av motgångar och kriser samt återhämtar sig snabbare från traumatiska händelser.

I den här workshopen fokuserar vi på att djupdyka i forskning kring vad som bygger och underminerar ungdomars psykologiska motståndskraft samt hur vi som vuxna kan hjälpa unga att bli mentalt starka.

Programmet ger dig:

 • En förståelse för vilka faktorer som bygger och underminerar psykologisk motståndskraft hos ungdomar
 • En förståelse för de emotionella utmaningar ungdomar möter i sin vardag
 • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar till konstruktivt självprat
 • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar med problemlösningsteknik
 • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar att finna bra coping strategier
 • Kunskaper om hur du hjälper ungdomar att finna en värderad riktning i livet
 • En verktygslåda med praktiska metoder och tekniker vars syfte är att öka ungdomars psykologiska motståndskraft

Workshopen bygger på en mix av föreläsning, gruppövningar och diskussioner samt har hög grad av interaktivitet.

Datum, tid och plats:

9 april 2019 – MetaNoova Konferens, Stockholm

Pris per person 3.000 kr  (exkl moms). I priset ingår för och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur.

För anmälan eller mer information, maila info@bizcare.se så återkommer vi inom kort.

Mentalt Stark™. Givande frukostföreläsning

Mentalt stark

Ungdomar upplever precis som vuxna både motgångar, misslyckanden, sorger och bedrövelser i sin vardag. Det som skiljer vuxnas upplevelse av detta är ofta att man genom sin vandring i livet lärt sig hur man bäst ska hantera de negativa känslor som motgångarna för med sig, något som ungdomar inte har fördelen av. Att känna sig vilsen då det gäller att hantera sig själv på bästa sätt när svåra känslor dyker upp, är en upplevelse många ungdomar delar.

 En god psykologisk motståndskraft – att vara mentalt stark

Psykologisk motståndskraft handlar om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande i livet och att växa av dessa upplevelser, vilket leder till att man upplever sig mer och mer kapabel att hantera sig själv då livet visar sig från sin mindre bra sida.

 Föreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft

Den här föreläsningen innehåller praktiska tips för hur du kan öka din psykologiska motståndskraft, oavsett hur du mår idag. Om du regelbundet tar hand om din mentala hälsa på ett förebyggande vis, kan du effektivt förebygga långvariga psykiska besvär längre fram i livet. Konstigare än så är det inte.

Vår frukostföreläsningen är till för dig som arbetar med ungdomar och syftar till att skapa goda förutsättningar att arbeta med mental friskvård och därmed förebygga psykisk ohälsa. Mentalt stark är ett koncept som hjälper individer att bygga upp sin psykologiska motståndskraft.

Datum, tid, plats & anmälan

måndag 8/10 kl 08:00-10:00 – Stockholm (Gamla Stan)

onsdag 10/10 kl 08:00-10:00 – Malmö (Elite Savoy)

Mellan 08:00 och 08:30 serveras frukost, därefter börjar föreläsningen som beräknas vara klar 09:30, efter föreläsningen finns tid för frågor eller vidare diskussioner fram till kl 10.00.

Pris per person: 400 kr (exkl. moms), då ingår frukost.

Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i formuläret till vänster. OBS! viktigt att du anger fakturaadress (ev. referensnummer) och mobiltelefon i din anmälan. Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta föredragshållaren Tomas Lönn (tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119).

Varmt välkommen till en givande frukostföreläsning om hur du kan arbeta med mental friskvård!

Mentalt Stark – föreläsning

Vi bjuder in till frukostföreläsning om att bygga psykologisk motståndskraft

Nya studier från SKL och SLL visar att både elever och lärare i skolan drabbas allt oftare av psykisk ohälsa. Faktum är att den psykiska ohälsan i åldersgruppen 15-17 år mer än fördubblats de senaste 10 åren och på lärarsidan är det minst lika illa där antalet fall av utmattningssyndrom mer än tredubblats under samma period.

Med passion för mental friskvård

För många är det idag en självklarhet att hålla kroppen i trim och att leva sunt, vilket har gett stora vinster för folkhälsan. Men trots att den psykiska ohälsan bland såväl unga som vuxna ökar närmast exponentiellt läggs nästan inget fokus från vare sig samhället, skolan eller från arbetsgivare på preventivt arbete då det gäller vår mentala hälsa.  Det vill vi ändra på!

Psykologisk motståndskraft

”Psykologisk motståndskraft är förmågan att studsa tillbaka när du har skäl nog att ge upp, att ändå kämpa vidare och växa av den motgång och smärta du upplever när livet visar sig från sin mindre goda sida.”

Genom att fokusera på att utveckla de skyddande mekanismer som hjälper oss att studsa tillbaka snabbare och starkare efter motgång så menar vi på BizCare att du kan öka din psykologiska motståndskraft avsevärt och att detta kan förebygga psykisk ohälsa på samma sätt som kroppslig friskvård förebygger somatiska sjukdomar.

Mentalt Stark™

Baserat på aktuell forskning har vi utvecklat ett unikt koncept för mental friskvård vilket syftar till att hjälpa läraren att bygga sin mentala styrka, eller att hjälpa elever göra detsamma. Genom vår föreläsning kan du förkovra dig i mental friskvårds metodik i syfte att hjälpa dig själv eller ungdomar på skolan att bli mentalt starkare.

Precis som för kroppsliga ohälsa så förhindras bäst psykisk ohälsa genom preventivt arbete. Vi vill ta upp kampen mot den ökande psykiska ohälsan genom att föra in mental friskvård på agendan i gymnasieskolan för både lärare och elever som ett lika naturligt inslag som

Frukostföreläsning – Tid, plats och anmälan

Anmäl dig till något av våra kommande frukostföreläsningar i Stockholm eller Malmö och lyssna till hur man kan öka sin psykologiska motståndskraft samt hur er skola på ett effektivare sätt kan arbeta med mental friskvård för både lärare och elever.

Måndag 28 maj kl 8-9:30 – Stockholm, Victory Hotel i Gamla Stan (tid för frågestund finns)
Onsdag 30 maj kl 8-9:30 – Malmö, Elite Hotel Savoy (tid för frågestund finns)

Pris per person: 495 kr (exkl. moms), anmälan är bindande. I priset ingår en välsmakande frukostbuffé vilken serveras mellan 8:00-8:30 och därefter startar en dryg timmes föreläsning om hur man kan öka sin psykologiska motståndskraft samt hur er skola på ett effektivare sätt kan arbeta med mental friskvård för både lärare och elever.

Antalet platser är begränsat utefter konferenslokalens storlek därav är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i kontaktformuläret till vänster (bekräftelse skickas separat när anmälan är registrerad, det kommer inget svar direkt). OBS! Kom ihåg att skriva vilken ort anmälan avser, fakturaadress (ev. referensnummer) och mobilnummer.

Om Föreläsaren

Tomas Lönn är KBT-terapeut, ledarskapscoach, föreläsare och författare. Sedan många år arbetar han som samtalsterapeut inom primärvården och har vid sidan av sitt vårdyrke frekventa uppdrag som ledarskapscoach i skolans värld. Tomas är också en mycket uppskattad föreläsare med över 1000 föreläsningar bakom sig.

Tomas har en magisterexamen i existentiell psykoterapi (University of Sheffield), en licentiatexamen i psykologisk coaching (University of East London) och en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (KBT Centrum, Uppsala). Tomas är även författare till boken Mentalt Stark som publiceras under maj månad.

Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta föredragshållaren Tomas Lönn tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119.

Varmt välkommen till ett spännande frukostseminarium om mental friskvård – som gör skillnad!

Seminarium vt 2018

Vi bjuder in till seminarium om ungdomars gymnasieval!

Vilka faktorer styr egentligen en niondeklassares gymnasieval, och vad får denne att bestämma sig för en specifik skola som sitt förstahandsalternativ?

Vi på BizCare har sedan 2006 genomfört hundratals studier där vi fokuserat på att försöka besvara ovanstående frågeställning och det som går som en röd tråd genom alla dessa analyser är dels att de avgörande faktorerna till varför en ungdom väljer en specifik skola i första hand oftast handlar om detaljer, rykten (sanna eller osanna) eller faktorer som vi vuxna tycker är oväsentligt och därför ignorerar. Lägg därtill att de avgörande faktorerna till varför en skola hamnar på första plats varierar kraftigt över tid.

Att bli en vinnare i gymnasievalet kräver således i de flesta fall inga gigantiska insatser av skolan avseende kostsamma förändringar eller dyra reklamkampanjer, utan handlar mer om att lyssna till och förstå niondeklassarnas resonemang relaterat sitt gymnasieval samt att hålla stenkoll på vad ryktet säger om skolan från år till år.

Är du sugen på att lära dig mer om vad som styr ungdomars gymnasieval och hur man på ett enkelt sätt kan fånga in skolans rykte bland högstadieelever?

Anmäl dig då till vårt seminarium som går av stapeln i vår och som kommer att ha följande ingredienser:

 • Skolan som accessoar – Om hur ungdomars idealiserade självbild styr gymnasievalet.
 • Individualism som styrmedel – När gymnasievalet får spegla ungdomars behov av att visa sin särart.
 • Känslostyrning – Fakta om skolan är underordnat den känsla som skolan ger via hemsida, mässmontrar och öppet hus.
 • Upplevd stämning avgör – första intrycket av vilken stämning som råder mellan eleverna på skolan, en avgörande faktor.
 • Ryktet sållar bort skolor i ett tidigt skede av gymnasievalet.
 • Lokala variationer då det gäller faktorer som styr valet av skola – allt mer betydelsefullt.
 • Sökbildsanalys – Ett undersökningsverktyg med många användningsområden.

Tid, plats och anmälan

Lär dig mer om vad som styr ungdomars gymnasieval och hur man på ett enkelt sätt kan fånga in skolans rykte bland högstadieelever. Svaret på ovanstående frågor och mycket mer kommer vi att ge dig under vårens fullmatade halvdagsseminarium i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Måndag 19/3 kl 9-12  – Göteborg, Centralhuset
Tisdag 20/3 kl 9-12 – Malmö, Elite Savoy
Tisdag 27/3 kl 9-12 – Stockholm, Saturnus

Pris per person: 395 kr (exkl. moms), anmälan är bindande. I priset ingår dokumentation samt förmiddagsfika i pausen.

Antalet platser är begränsat utefter konferenslokalens storlek, ca 15 platser per ort, därav är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i kontaktformuläret till vänster. OBS! Kom ihåg att skriva vilken ort anmälan avser, fakturaadress (ev. referensnummer) och mobilnummer.

Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta föredragshållaren Tomas Lönn tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119.

Varmt välkommen till ett spännande seminarium om skolmarknadsföring som gör skillnad!

Praktisk handledning i Onlinemarknadsföring

Lär dig att jobba praktiskt sökmotoroptimering och onlinemarknadsföring.

Den 16-17/5 har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet. Kursen omfattar 14 intensiva studietimmar och är uppdelade på två dagar. Den leds av svensk ämnesexpert, litteraturen är dock på engelska.

Några programpunkter från innehållet:

 • Digital marknadsföring – Begrepp, definitioner och kanaler
 • Sökmotoroptimering – Arbeta med, analysera och styra sökresultatet med hjälp av Google keyword planner, Semrush och andra verktyg.
 • PPC – Adwords & FB ads mfl – verktyg inom annonsering på nätet
 • Marknadsföring via sociala medier – Skapa engagemang genom innehållet
 • Produktion av youtube kanal/youtube videos
 • Analysverktyg – Google analytics mfl

Syfte & Mål

Syftet är att du ska lära dig allt du behöver veta för att rent praktiskt kunna vässa skolans digitala marknadsföringen. Du ska kunna förstå och använda de verktyg som finns på marknaden och hur de kan integreras för bästa effekt. Du lär dig utforma strategier och få processer på plats för kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering.

Kortare teoriavsnitt varvas med längre praktiska arbetsmoment i syfte att du skall kunna komma igång redan under respektive kursavsnitt.

Tid & Plats

Tisdagen den 16-17 maj på Djupviks Gård (www.djupvik.se) utanför Norrköping. Dag 1. 09:30-16:00, Dag.2 09:00-16 samt ett kortare kvällspass dag 1 efter den gemensamma middagen.

Pris per person: 6.500 kr ex. moms för båda dagarna (då ingår logi, frukost, lunch och middag, för- och eftermiddagsfika i pauserna samt kurslitteratur). Antalet platser är begränsat till 6 personer då vi främst kommer att jobba praktiskt vid datorerna under intensiv handledning.

Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se. OBS! viktigt att du anger fakturaadress (ev. referensnummer) och telefon i din anmälan. Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta Tomas Lönn (tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119).

Varmt välkommen till två intensiva och lärorika utbildningsdagar om digital marknadsföring – som gör skillnad!

Bli en vinnare i gymnasievalet

BizCare har nöjet att bjuda in dig till årets mest lärorika seminarium om skolmarknadsföring och ungdomskommunikation!

Hur tar jag reda på hur ungdomar i grundskolan resonerar kring sitt gymnasieval? Hur får jag reda på vad det är för faktorer som får ungdomar att välja vår skola i andra istället för i första? Hur får jag fler ungdomar att hitta till hemsidan? Hur kan jag skapa en ”hype” för vår skola på sociala medier? Hur använder jag intressebloggar och youtubefilmer för att skapa programmens attraktionskraft? Hur vet jag vilka nyckelord som bör användas för att driva trafik till hemsidan?

Svaret på ovanstående frågor och mycket mer kommer vi att ge dig under ett fullmatat halvdags-seminarium i Göteborg, Malmö och Stockholm under våren. Ta chansen att förkovra dig och lyssna till våra experter på skolmarknadsföring för endast 495 kr.

Digital marknadsföring är både mer effektiv och långt billigare än traditionell marknadsföring

Många forskare som studerar våra nätvanor hävdar att den yngre generationen idag i princip helt fokuserar sitt inhämtande av information på nätet och där Google & Youtube är de två giganterna då det gäller kanaler. Ser man till fördelningen av resurserna skolmarknadsföringen så har denna dock kvar mycket av sin traditionella form via traditionell reklam och trycksaker. Enligt en del bedömare läggs hela 80-90% av skolans marknadsföringsbudget på kanaler som är ”icke digital”, emedan majoriteten av informationssökandet bland ungdomarna sker på nätet. Den stora fördelen med digital marknadsföring är den direkta mätbarheten som möjliggör att studera effektiviteten av varje spenderad marknadsföringskrona tack vare verktyg som exempelvis google analytics, vilket är mer eller mindre omöjligt då man använder traditionella marknadsföringskanaler discover this info here. En annan fördel är kostnaderna, vilka dels kan styras på enklare sätt men även sett till budget ger mer för pengarna.

Bara för att man har en hemsida innebär inte det att man marknadsför sig digitalt.

Syftet med den digitala marknadsföringen är inte att agera ”marknadsutropare”, utan istället att fungera som en magnet på ungdomarnas intresse. Utan ett attraktivt uppdaterat innehåll genom intressebloggar, Youtube filmer, reportage etc, så är det svårt att driva trafik till hemsidan, och det är just detta som vårt seminarium handlar om, nämligen hur er digitala marknadsföring kan byggas upp för att attrahera fler ungdomar.

Ur innehållet

 • Att planera och genomföra en sökbildsanalys – metodik och vanliga fällor
 • Vad är digitalmarknadsföring och hur skiljer sig denna från den traditionella skolmarknadsföringen?
 • Att bli hittad när någon söker kräver rätt nyckelord i marknadsföringen, hur vet man vilka dessa är?
 • Sökmotoroptimering & PPC
 • Vikten av bra bakåtlänkar
 • Intressebloggar & Youtubefilmer
 • Att använda sociala medier i skolans kommunikation

Tid och plats

Tisdag 21/2 kl 13-16 – Göteborg, Centralhuset
Onsdag 8/3 kl 13-16 – Malmö, Elite Savoy
Tisdag 14/3 kl  9-12 – Stockholm, Saturnus

Pris per person: 495 kr (exkl. moms).

I priset ingår dokumentation samt för- eller eftermiddagsfika i pausen. Antalet platser är begränsat utefter konferenslokalens storlek, ca 15 platser per ort, därav är det först till kvarn som gäller. Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i kontaktformuläret till vänster. OBS! viktigt att du skriver vilken ort anmälan avser fakturaadress (ev. referensnummer) och mobil.
Har du fler frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta föredragshållaren Tomas Lönn
tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119.

Varmt välkommen till ett spännande seminarium om skolmarknadsföring som gör skillnad!

Nya utbildningsdagar – nu i Malmö

Praktisk ”hands on” kurs – digital marknadsföring

Den 14-15 november har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet. Kursen omfattar 10 intensiva studietimmar och leds av svensk ämnesexpert, litteraturen är dock på engelska.

Några programpunkter från innehållet:

 • Digital marknadsföring – Begrepp, definitioner och kanaler
 • Sökmotoroptimering – Arbeta med, analysera och styra sökresultatet med hjälp av Google keyword planner, Semrush och andra verktyg.
 • PPC – Adwords & FB ads mfl – verktyg inom annonsering på nätet
 • Marknadsföring via sociala medier – Skapa engagemang genom innehållet
 • Produktion av youtube kanal/youtube videos
 • Smarta bloggverktyg
 • Analysverktyg – Google analytics mfl
 • Kommunikationsplan – struktur och innehåll

Syfte & Mål

Syftet är att du ska lära dig allt du behöver veta för att rent praktiskt kunna vässa skolans digitala marknadsföring. Du ska kunna förstå och använda de verktyg som finns på marknaden och hur de kan integreras för bästa effekt. Du lär dig utforma strategier och få processer på plats för kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering. Kortare teoriavsnitt varvas med längre praktiska arbetsmoment i syfte att du skall kunna komma igång redan under respektive kursavsnitt.  Viktigt att tänka på inför kursen.

Tid & Plats

Måndagen den 14 november kl 13-16:30 samt tisdagen den 15 november kl. 9-16:30 på Scandic Kramer i Malmö.

Pris per person: 6.500 kr ex. moms för båda dagarna (då ingår för/eftermiddagsfika pauserna, lunch dag två samt kurslitteratur). Antalet platser är begränsat till 8 personer. Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i kontaktformuläret till vänster. OBS! viktigt att du skriver fakturaadress (ev. referensnummer) och telefon. Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta Tomas Lönn (tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119).

Varmt välkommen till två intensiva och lärorika utbildningsdagar om digital marknadsföring – som gör skillnad!

Lärorik utbildning i digital marknadsföring

Praktisk ”hands on” kurs – digital marknadsföring

Den 10/5 samt den 24/5 (tvådagars workshop med hemuppgifter emellan kursdatumen) har du möjlighet att få hjälp med att lära dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. Kursen möjliggör att du redan under kursavsnitten kan komma igång att rent praktiskt utforma/förfina skolans digitala kommunikation relaterat ungdomarnas sökbeteende på nätet. Kursen omfattar 14 intensiva studietimmar och är uppdelade på två separata dagar. Den leds av svensk ämnesexpert, litteraturen är dock på engelska.

Några programpunkter från innehållet:

 • Digital marknadsföring – Begrepp, definitioner och kanaler
 • Sökmotoroptimering – Arbeta med, analysera och styra sökresultatet med hjälp av Google keyword planner, Semrush och andra verktyg.
 • PPC – Adwords & FB ads mfl – verktyg inom annonsering på nätet
 • Marknadsföring via sociala medier – Skapa engagemang genom innehållet
 • Produktion av youtube kanal/youtube videos
 • Smarta bloggverktyg
 • Analysverktyg – Google analytics mfl
 • Kommunikationsplan – struktur och innehåll

Syfte & Mål

Syftet är att du ska lära dig allt du behöver veta för att rent praktiskt kunna vässa skolans digitala marknadsföringen. Du ska kunna förstå och använda de verktyg som finns på marknaden och hur de kan integreras för bästa effekt use this link. Du lär dig utforma strategier och få processer på plats för kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering.

Kortare teoriavsnitt varvas med längre praktiska arbetsmoment i syfte att du skall kunna komma igång redan under respektive kursavsnitt. Mellan kursdatumen ges du utifrån individuella behov en hemuppgift som du skall redovisa vid det andra kurstillfället. Viktigt att tänka på inför kursen

Tid & Plats

Tisdagen den 10 maj kl 09-17 samt tisdagen den 24 maj på Saturnus Konferens i Stockholm

Pris per person: 6.500 kr ex. moms för båda dagarna (då ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika i pauserna inkl. kurslitteratur). Antalet platser är begränsat till 12 personer. Anmälan sker genom att kontakta info@bizcare.se alternativt fylla i kontaktformuläret till vänster. OBS! viktigt att du skriver fakturaadress (ev. referensnummer) och telefon. Har du några frågor är du självklart varmt välkommen att kontakta Tomas Lönn (tomas.lonn@bizcare.se / 0705-333 119).

Varmt välkommen till två intensiva och lärorika utbildningsdagar om digital marknadsföring – som gör skillnad!