Info om gymnasiefokus 2019

Varmt välkommen till Gymnasiefokus 2019, en mötesplats för beslutsfattare i gymnasieskolan med fokus på organisationsutveckling, ledarskap och skolmarknadsföring.

Aristoteles lär ha sagt: ”Lev väl så mår du väl”, och samma sak kan sägas gälla för en skolas organisatoriska välmående. Den stora frågan är dock vad en skola kan göra för att på ett bättre sätt ”leva väl”?

Vi på Bizcare har sedan 2006 hjälpt flertalet grund- och gymnasieskolor till ett större organisatoriskt välmående och har under dessa år samlat på oss massor av erfarenheter från ett stort antal skolor i landet kring vad som faktiskt gör en skola till en attraktiv arbetsplats, sett både ur personalens och barnen/ungdomarnas perspektiv. Det är den erfarenheten vi gärna vill dela med oss av till dig under Gymnasiefokus 2019.

Konferensens programpunkter:

08:30 Registrering

Pass 1; 09:00 – 10:30. Kvalitetsledning – Analys & Strategi
Delar personalen på skolan samma mål och visioner? Till vilken grad är personalen delaktig i skolans utvecklingsarbete? Till hur stor del är organisations och verksamhetsförändringar i skolan baserade på faktabaserade beslut? Sker samarbetet i skolan både horisontellt och vertikalt? Är alla delaktiga?

Svaret på ovanstående frågor är en del av det som utgör grunden för att bedöma var en skola står i sitt kvalitetsarbete och vad som kan utvecklas vidare. En temperaturmätning som ger skolledningen svar, svart på vitt inom ett område där åsikterna ofta går isär. Som skolledare behöver man både verktyg och mätinstrument för att kunna driva kvalitetsutvecklingen och samtidigt veta hur långt det är kvar för att nå de uppsatta målen. I den här föreläsningen får du som beslutsfattare i skolan konkreta och praktiska tips på hur du kan mäta, styra och utvärdera skolans kvalitetsledning.

10:30 – 10:45 Paus

Pass 2; 10:45 – 12:15. Psykisk hälsa – Vägar mot ett förbättrat internt välmående
Hur välmående är personalen? Hur starkt psykologiskt ”immunförsvar” finns i arbetslagen och i organisationen som helhet? Vilka delar i den psykologiska motståndskraften behöver utvecklas och stärkas?

Tidigare har vi haft lite förståelse för hur man som beslutsfattare kan bidra till att öka den psykologiska motståndskraften i arbetslag och team, men med den senaste tidens vetenskapliga framsteg och forskning inom neurovetenskap och psykologi har detta nu drastiskt förändrats. Forskning visar att du med hjälp evidensbaserade interventioner utvecklade för en icke klinisk population relativt snabbt kan utveckla organisationens unika recept av åtgärder som bygger individernas mentala styrka och deras förmåga att hantera stress och motgångar. Under denna programpunkt ger vi förslag på hur psykologisk motståndskraft i organisationen kan mätas och utvecklas för ett större psykologiskt välmående hos personalen.

12:15 – 13:30 Lunch

Pass 3; 13:30 – 15:00. Skolmarknadsföring –Strategier för effektivare elevkommunikation
Hur resonerar ungdomar kring valet av gymnasieskola? Vilken typ av information söker de efter, och vilken typ av information ökar deras intresse? Hur bör innehållet i kommunikationen se ut för att engagera? Vilka kanaler är effektivast för att skapa en effektiv kommunikation med ungdomarna?

Det demokratiska läget, framför allt vad gäller gymnasieskolan, har på några år förändrats från ett underskott av antalet ungdomar i åk9 i förhållande till antalet skolor, till en mer balanserad situation. För många skolor har detta inneburit ett större antal förstahandssökande och till mer välfyllda klassrum, vilket i sig är något bra för skolans verksamhet, men är det ”rätt” elever som söker sett till skolans önskade profil? I den här föreläsningen får du som beslutsfattare verktyg för att ställa er önskade profil i relation till den image ni byggt upp i ungdomarnas medvetande och genom detta bättre kunna styra elevkommunikationen så att ”rätt” elever söker sig till er skola med målet att harmonisera önskad profil med den image skolan har.

15:00 – 15:15 Paus

15:15 – 16:00, Avslutande diskussion och frågestund

Datum & Plats för konferensen

Onsdag 24/4 – Missionskyrkans konferens, Linköping
Torsdag 25/4  – Convendum, Göteborg

Pris & Anmälan

Konferensen kostar 250 kr (exkl. moms) per pass, oavsett vilket pass du väljer. Vill du gå alla 3 pass kostar hela dagen 700 kr (exkl. moms). Du anmäler dig genom att maila oss på info@bizcare.se eller genom att ringa oss på 08 – 791 90 10. Ange Namn, organisation, vilken ort/datum du vill gå, vilket eller vilka pass du är intresserad av, fakturaadress (ev. referensnummer), mail och mobiltelefon.

Om du har några frågor är Du självklart varmt välkommen att kontakta oss! Tomas når du enklast via mobil 070-5333119 eller via mail tomas.lonn@bizcare.se.

Varmt välkommen till en lärorik föreläsningsdag!